1. Top 10 Plugin bán hàng cho WordPress năm 2015
  2. Cách Seo hình ảnh – Plugin tự động lưu ảnh về Host
  3. Cách thêm nút xóa bài viết khi thiết kế web WordPress
  4. Tăng tốc WordPress cách tối ưu HTML là nền tảng

Chủ đề:

Hôm nay tự dưng có vấn đề lớn khi chuyển hosting cho WordPress nên quyết tâm làm một bài hướng dẫn toàn tập cho các bạn về việc chuyển WordPress từ host này sang host kia, hay từ domain này sang domain kia

 

Sau khi xem xong bài viết về chuyển hosting cho wordpress các bạn có thể có một vài kinh nghiệm như sau:

1. Chuyển WordPress từ Host này qua Host kia
2. Chuyển WordPress từ domain này sang domain kia
2.1: Chuyển wordpress từ domain chính này sang domain chính kia
2.2: Chuyển wordpress từ domain chính sang subdomain
2.3: Chuyển wordpress từ domain chính sang subfolder của subdomain

Bài viêt hướng dẫn các bạn ở mức cao nhất là 2.3 trong đó từng bước một sẽ có lưu ý ở các mức độ kia.

best-wordpress-web-hosting

Thực nghiệm, chuyển trang http://videonhac.net qua bên trang http://media.moiluc.com/video/

1: Trường hợp: chuyển wordpress từ videonhac.net sang media.moiluc.com/video

2: Tải dữ liệu trang gốc videonhac.net về máy tính
– Tải dữ liệu ảnh và bộ cài wordpress về máy tính
– Tải Database về máy tính

3: Đưa dữ liệu lên tên miền mới media.moiluc.com/video

4: Tạo Database trên trang mới

5: Sửa đổi Database với tên miền cho phù hợp

6: Cài đặt wordpress trên trang mới

Một vài đoạn code sử dụng trong bài hướng dẫn

UPDATE wp_options SET option_value = replace(option_value, 'http://www.old-domain.com', 'http://www.new-domain.com') WHERE option_name = 'home' OR option_name = 'siteurl';

UPDATE wp_posts SET guid = replace(guid, 'http://www.old-domain.com','http://www.new-domain.com');

UPDATE wp_posts SET post_content = replace(post_content, 'http://www.old-domain.com', 'http://www.new-domain.com');

#Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on
RewriteRule ^(.*)$ http://media.moiluc.com/video/$1 [R=301,L]