thanh-soi-google-thay-doi-logo-1-vai-pixel-7540

Google thay đổi logo

Bạn đang xem ảnh thanh-soi-google-thay-doi-logo-1-vai-pixel-7540được đăng vào ngày 27/05/2014nằm trong bài“Thánh soi” Google thay đổi logo 1 vài pixel

Xem bài viết: “Thánh soi” Google thay đổi logo 1 vài pixel

Bạn có nhận thấy Google thay đổi logo chính của hãng? Mình chắc chắn là nếu bạn nhận ra sự thay đổi này trong 1 vài ngày gần đây, bạn là "thánh" soi thực sự đấy.