panda-40

Google Update Panda 4.0

Bạn đang xem ảnh panda-40được đăng vào ngày 23/05/2014nằm trong bàiPanda 4.0 mới cập nhật và hướng dẫn “bẻ khóa 100%”

Xem bài viết: Panda 4.0 mới cập nhật và hướng dẫn “bẻ khóa 100%”

Google mới cập nhật Panda 4.0 vào ngày 20/5 được cập nhật trên Twitter của Matt Cutts. Bạn có lo lắng không? Hãy xem các hướng dẫn seo để "bẻ khóa" thuật toán này nhé.