google-sheet-cach-dem-so-tu-trong-bang-13081

Bạn đang xem ảnh google-sheet-cach-dem-so-tu-trong-bang-13081được đăng vào ngày 14/12/2020nằm trong bàiGoogle Sheet cách đếm số từ trong bảng

Xem bài viết: Google Sheet cách đếm số từ trong bảng

Trong một số trường hợp bạn muốn biết dòng bạn nhập vào Google Sheet có bao nhiêu từ, thì đây là cách để bạn thực hiện điều đó.