google-pagerank-update

Google sẽ không cập nhật Pagerank nữa

Bạn đang xem ảnh google-pagerank-updateđược đăng vào ngày 24/11/2014nằm trong bàiGoogle Khẳng Định Lại Sẽ Không Cập Nhật PageRank

Xem bài viết: Google Khẳng Định Lại Sẽ Không Cập Nhật PageRank

Lần cuối cùng Google cập nhật PageRank như bạn biết là lúc nào? Có phải khoảng 1 năm trước ngày 06/12/2013 không? Tuy nhiên bạn có biết ngày 06/12/2013 lịch sử đó, lại là một tai nạn !?