content-id-claims-bien-mat

Bạn đang xem ảnh content-id-claims-bien-matđược đăng vào ngày 06/05/2014nằm trong bàiKiếm tiền bằng Youtube tính năng Content ID Claims đã biến mất

Xem bài viết: Kiếm tiền bằng Youtube tính năng Content ID Claims đã biến mất

Hỏi: Vấn đề là tự dưng đến ngày 01/05 thì cái mục Content ID Claims trên kênh Youtube mình biến mất! Không biết thế nào?