2014-wordpress-3-8-va-free-theme-responsive-tot-nhat-70044

Bạn đang xem ảnh 2014-wordpress-3-8-va-free-theme-responsive-tot-nhat-70044được đăng vào ngày 14/12/2013nằm trong bàiWordPress và Free Theme Responsive tốt nhất

Xem bài viết: WordPress và Free Theme Responsive tốt nhất

Wordpress 3.8 được phát hành vào ngày 12/12 kèm theo đó là themes mặc định Twenty Fourteen (2014), đây có thể coi đây là theme tốt nhất trong dòng theme responsive thời điểm hiện tại.